ThaiQuest Desktop features English and Thai full-text search on multiple file types (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, HTML, PDF, etc.)
Search for documents in your computer with ThaiQuest Desktop.
Home Features System Requirements About ThaiQuest
Privacy Policy

เว็บไซต์ ThaiQuest ขอขอบคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา จากการตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เราจึงมีโนบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผู้ใช้บริการ

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมไว้และการนำไปใช้
จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของเราในการรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล คือ ให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายได้รับบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพ เราได้ทำการเก็บรวมรวบข้อมูลบางส่วนของท่าน เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ อาทิ การสมัครสมาชิก หรือการให้ท่านเข้าถึงข้อมูลเฉพาะส่วน
 
ท่านยอมรับและตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือ ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ของเรานั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของเรา

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรม สูญหาย หรือเสียหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเป็นผลมาจากสาเหตุดังกล่าว

การเปิดเผยข้อมูลที่รวบรวมไว้
เว็บไซต์ ThaiQuest จะไม่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือ ข้อมูลอื่นๆ ที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นของท่านแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือ การให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อช่วยให้ท่านสามารถทำธุรกรรมที่ท่านประสงค์ หรือ การเปิดเผยข้อมูลนั้นๆ เป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย หรือ ตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

คุกกี้ส์ (Cookies)
เพื่อให้บริการท่านได้ดียิ่งขึ้น เราจึงใช้คุกกี้ส์เพื่อให้การทำงานประสานระหว่างบราวเซอร์ (Browser) ของท่าน และระบบคอมพิวเตอร์ของเราเป็นไปด้วยดี คุกกี้ส์เป็นไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของเราติดตั้งไว้ที่ฮาร์ดดิสก์ (Harddisk) ของท่าน คุกกี้ส์เหล่านี้ได้รับการเข้ารหัสเพื่อช่วยให้การติดต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และระบบของเราเป็นไปอย่างปลอดภัย คุกกี้ส์มิได้เก็บข้อมูลของลูกค้าไว้ ฉะนั้นข้อมูลดังกล่าวจึงไม่สามารถดึงกลับมาใช้ได้อีกหลังจากท่านคลิ๊กออกจากระบบ

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
เว็บไซต์ ThaiQuest อาจมีการเชื่อมต่อ (link)ไปยังเว็บไซต์อื่น โดยจะพยายามเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่มีมาตรฐานและนโยบายความเป็นส่วนตัวในระดับเดียวกัน อย่างไรก็ดี เราจะไม่รับผิดชอบในเนื้อหาหรือ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์อื่นถือปฏิบัติ

การค้นดูข้อมูลในเว็บไซต์ (Browsing)
ทุกครั้งที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ ThaiQuest ไม่ว่าจะเพื่ออ่านหรือค้นหาข้อมูล หรือเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ระบบของเราจะทำการบันทึกวันที่ และเวลาที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หน้าที่ท่านดู และเว็บไซต์ที่ท่านเชื่อมโยงไป

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นนโยบายฉบับปรับปรุงล่าสุดของ เว็บไซต์ ThaiQuest เราอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ในทุกเวลาโดยทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ การใช้บริการเว็บไซต์ ThaiQuest ของท่านถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง

 

Home Features System Requirements About ThaiQuest
Copyright (c) 2006-2011, ThaiQuest Limited. All rights Reserved. Terms of Use | Privacy Policy